Statut

UCHWAŁA NR XLI/244/05
Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju
z dnia 5 października 2005 roku

w sprawie : nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie Zdroju

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r oku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 , Nr 13 poz.123 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz.339 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W KUDOWIE ZDROJU UCHWALA STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUDOWIE ZDROJU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju , zwana dalej „Biblioteką”, jest gminną jednostką upowszechniania kultury i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
 2. Ustawy z dnia 27 października 1997 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity DZ.U. z 2001 roku Nr 13 poz.123),
 3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach ( Dz.U. z 1997 roku Nr 85 poz. 339 z późniejszymi zmianami ) zwana dalej „Ustawą o bibliotekach”,
 4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami),
 5. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 roku nr 76 , poz. 694),
 6. Niniejszego statutu.

§ 2.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju działa w formie instytucji kultury i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Kudowa Zdrój.

§ 3.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju posiada osobowość prawną i samodzielność prowadzenia gospodarki finansowej.

§ 4.

Siedzibą Biblioteki i terenem działania jest miasto Kudowa Zdrój.

§ 5.

Bezpośredni nadzór na d Biblioteką sprawuje Dyrektor. Biblioteki. Bezpośrednim zwierzchnikiem Dyrektora Biblioteki jest Burmistrz Miasta.

§ 6.

Nadzór metodyczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna we Wrocławiu oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kłodzku w zakresie określonym „Ustawą o bibliotekach„

§ 7.

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą:
Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju
ul. Zdrojowa 16/XXII/11
57-350 Kudowa Zdrój

I. Cele i zadania Biblioteki:

§ 8.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz gości przyjezdnych ( turystów , kuracjuszy i wczasowiczów ) – zwłaszcza w zakresie wiedzy o regionie . Służy również upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, pełni rolę kulturotwórczą i informatyczną.

§ 9.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych , służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych,edukacyjnych i samokształceniowych,
 2. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany między bibliotecznej,
 3. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, gromadzenie i opracowywanie zbiorów dotyczących własnego regionu,
 4. Współdziałanie z innymi ośrodkami upowszechniania kultury – zarówno o zasięgu regionalnym jak i narodowym – w zakresie kultywowania języka, wiedzy o historii, tradycjach i osiągnięciach regionalnych i narodowych,
 5. Realizowanie programu edukacyjno – wychowawczego w oparciu o wytyczne dotyczące oświatowo – wychowawczego charakteru bibliotek publicznych, wprowadzenie elementów terapii bibliotecznej, organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży,
 6. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
 7. Organizowanie form pracy z mieszkańcami miasta oraz gośćmi przyjezdnymi, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta,
 8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci i innymi instytucjami oraz organizacjami w celu upowszechniania dorobku kulturalnego miasta,
 9. Realizowanie innych obowiązków wynikających z „Ustawy o bibliotekach",
 10. Współpraca z innymi bibliotekami krajowymi i zagranicznymi,
 11. Czynny udział w organizowaniu życia kulturalnego gminy,
 12. Współpraca z bibliotekami działającymi w placówkach oświatowych na terenie gminy.

II. Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 10.

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością i jest za nią odpowiedzialny , reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz. Dyrektora powołuje organ wykonawczy Gminy, jakim jest Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych i stowarzyszeń zawodowych.

§ 11.

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej , administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów , związanych z jej działalnością. Pracowników Biblioteki zatrudnia , awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 12.

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach , odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

§ 13.

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa oraz regulaminu wynagradzania , opracowanego przez dyrektora Biblioteki.

§ 14.

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, dział dla dzieci i młodzieży.

§ 15.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadawany przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 16.

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. Gospodarka finansowa Biblioteki:

§ 17.

Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

§ 18.

Biblioteka jest finansowa z budżetu gminy, a także z dochodów własnych, dotacji docelowych, darowizn, wynajmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z innych źródeł.

§ 19.

Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów , pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa – a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 20.

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz pozyskiwać środki zewnętrzne a pozyskiwane dochody Biblioteki służą realizacji celów statutowych.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 21.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Partnerzy:

 
images indeks PCRS kwadrat funmedia logo  funmedia logo Kudowa
         
images Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowegosvg   NPRCz 850x450  
         
fundacjaorange l1 rgbmale 1545068 192988140895360 2043798836 n logo NMB labib logo nazwa PL 300dpi
         
CPCD logo 01 FA skansen nachod

 FRSI